שלטי פח ואלוקבונד

המועצה האזורית יואב: שילוט פח על גבי קונסטרוקציה